Thông tin sản phẩm

Kanye West’s first design for Gap is a blue jacket with no zippers, buttons or snaps-MarketWatch

Bạn đang xem: Kanye West’s first design for Gap is a blue jacket with no zippers, buttons or snaps-MarketWatch

The New York Post

Kanye West’s first design for Gap is a blue jacket with no zippers, buttons or snaps

Published: June 8, 2021 at 1:41 p.m. ET

  Comments

At $200, the Yeezy Gap item is called the ‘Round Jacket’

Chuyên mục: Thông tin sản phẩm

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button