Thông tin sản phẩm

Twospotted Spider Mite on Marigold in the Greenhouse, 1996

Bạn đang xem: Twospotted Spider Mite on Marigold in the Greenhouse, 1996

Twospotted Spider Mite on Marigold in the Greenhouse, 1996

Arthropod Management Tests, Volume 22, Issue 1, Jan 1997, Page 385,

https://doi.org/10.1093/amt/22.1.385

Published:
01 January 1997

Chuyên mục: Thông tin sản phẩm

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button