Thông tin sản phẩm

Evaluation of Pyridaben for Control of Twospotted Spider Mite on Rose Plants in the Greenhouse, 1994

Bạn đang xem: Evaluation of Pyridaben for Control of Twospotted Spider Mite on Rose Plants in the Greenhouse, 1994

Evaluation of Pyridaben for Control of Twospotted Spider Mite on Rose Plants in the Greenhouse, 1994

Arthropod Management Tests, Volume 20, Issue 1, Jan 1995, Page 302,

https://doi.org/10.1093/amt/20.1.302a

Published:
01 January 1995

Chuyên mục: Thông tin sản phẩm

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
444 liveapp 444 live444 live app